ผู้ว่าฯเมืองคอน กำชับนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เร่งบริหารสถานการณ์และวัคซีนโควิด 19

1063
views

วันนี้ (1 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมนายอำเภอประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พลตำรวจตรีธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่นายอำเภอประจำจังหวัด เพื่อรับทราบถึงภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอในหลายอำเภอ อย่างยิ่งการมอบนโยบายและแนวทางการบริหารสถานการณ์และการบริหารวัคซีนโควิด 19 ของผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้แนวปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้นโยบาย แนวทางการบริหารพื้นที่แก่นายอำเภอใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ประเด็นยาเสพติด ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บำบัดและการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ,ประเด็นปัญหาอาชญากรรม ที่ได้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน รวมทั้งสั่งให้มีการปราบปรามกลุ่มเครือข่ายอิทธิพลอย่างเด็ดขาด ,ประเด็นการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว ที่ทุกอำเภอต้องเร่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและต้องปฏิบัติตามแนวทางและข้อสั่งการของกระทรวงอย่างเข้มงวด ,ประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชน และประเด็นเรื่องคุณภาพสังคม ที่ทุกอำเภอจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ประชาชนในท้องที่ท้องถิ่นเข้าใช้บริการหรือพักผ่อน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กำชับนายอำเภอในพื้นที่เพื่อให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในส่วนของการบริหารสถานการณ์ และการบริหารวัคซีน โดยในส่วนของการบริหารสถานการณ์นั้น ให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรค และปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. อย่างยิ่งต้องมีการบริหารสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง มีการสกัดผู้มีเหตุสงสัยหรือผู้ติดเชื้อ มีการค้นหา มีการคัดกรอง มีการกักกัน มีการรักษา/ฟื้นฟูผู้ป่วย และมีการสอบสวนโรค และในส่วนของการบริหารวัคซีน ทุกอำเภอจะต้องสร้างการรับรู้ มีการป้องกันโรคและมีการแก้ไขปัญหา

โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่จะรับวัคซีนออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยง/เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อ และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอไปบริหารจัดการเพื่อกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วน รวมทั้งจัดวางแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละวันเพื่อให้มีความเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุดหลังได้รับวัคซีน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE