#ทุ่งใหญ่ ผุดโครงการ “ชุมชนยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ชื่นชม 9 เยาวชน ยกมือสมัครใจบำบัดนำร่อง

634
views

จ.นครศรีธรรมราช – วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ “ชุมชน ยั่งยืน” โดยฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคประชาชนร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยมี พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ตำบลท่ายาง อสม.ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านไสมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู๋บ้านนำร่องในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดหนักในปัจจุบัน ทำให้เด็ก-เยาวชน และประชาชนในแต่ละหมู่บ้านตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งการก่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพ่อแม่และญาติพี่น้องของเด็ก เยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อยาเสพติดต้องการให้หน่วยงานใดก็ได้ลงมาเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหา อย่างจริงจัง ในขณะที่เด็ก เยาวชนที่ติดยาเสพติดหลายคนอยากจะเลิกโดยการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคมกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

ทางนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทึ่งใหญ่ จึงเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาขนมาร่วมประบชุมปรึกษาหารือ จนมีมติตกลงดำเนินการโครงการเปิดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ “ชุมชน ยั่งยืน”

เริ่มจากการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อเปิดรับเด็ก เยาวชนหรือประชาชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยกระบวนการของชุมชนเอง โดยในเบื้องต้นมีผู้สมัครใจจากหมู่บ้านไสมุด หมู่ 3 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับการบำบัดรักษาในโครงการนี้จำนวน 9 ราย และถือเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่องก่อนจะขยายผลการดำเนินการไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ ต่อไป.

เครดิตแหล่งข้อมูล : ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE