เมืองคอน เดินหน้านำสมุนไพรไทยผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างวัคซีนใจให้ประชาชน

1427
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้านำสมุนไพรไทยผสมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างวัคซีนใจให้ประชาชนเพิ่มพื้นทีสีฟ้า “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด” ตั้งเป้าลบพื้นที่สีแดง สร้างพื้นที่สีฟ้าทั่วจังหวัดให้ได้ร้อยละ 95 ภายใน 30 วัน


วันนี้ (30 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการเดินหน้าในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า

จากแนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปรับแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้แบ่งพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดออกเป็น 3 สี คือ พื้นที่สีแดง คือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีจำนวน 216 หมู่บ้าน 28 ชุมชน พื้นที่สีเหลือง คือพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงและยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีจำนวน 133 หมู่บ้าน และพื้นที่สีฟ้า คือพื้นที่ที่ไม่พบการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องมาอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,203 หมู่บ้าน 80 ชุมชน

ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ปรับแนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากเดิมที่เป็นการตั้งรับและมุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติการแบบคู่ขนานทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคและการรักษาที่ดีที่สุด ภายใต้โครงการ“คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด”

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด” จะเป็นการสร้างวัคซีนทางใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ลดความวิตกกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด มาเป็นการตั้งรับและเฝ้าระวังด้วยตัวเอง นำพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อป้องกันตนเอง ชุมชนและสังคม สร้างทางเลือกเพิ่ม และเป็นการเติมวัคซีนทางใจแก่ประชาชน

โดยจะมีฝ่ายปกครอง นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีชมรมแพทย์แผนไทย ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะคอยสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินการ ให้คำแนะนำเพื่อให้มีการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธี ถูกต้องตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งจะไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ตายตัว แต่จะให้เป็นลักษณะของการนำมาใช้ตามวิถี ประเพณีนิยมของแต่ละท้องที่ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของอาหารการกินหรือยาพื้นบ้าน ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและกำหนดรูปแบบการดำเนินการด้วย หรือจะเป็นการกำหนดแนวทางอื่นตามความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนตามที่ได้ตกลงกันก็ได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการดำเนินการตาม โครงการ“คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด” มีเป้าหมายสำคัญคือการลดพื้นที่สีแดงให้เป็นศูนย์ และเพิ่มพื้นที่สีฟ้าให้ได้ร้อยละ 95 ภายใน 30 วัน ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยืนยันถึงความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว

โดยระบุว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนและขับเคลื่อนการใช้พืชสมุนไพร เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาโรคมาอย่างต่อเนื่อง ได้สนับสนุนพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อัดเม็ดแจกจ่ายแก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการป่วย และในขณะนี้ได้เตรียมแจกจ่ายต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนได้ปลูกไว้เป็นสมุนไพรประจำบ้านต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE