สภาเทศบาลนครนครฯ ผ่านงบ จัดซื้อ”ซิโนฟาร์ม” เพิ่มเติมอีก 10,000 โดส

1250
views

นครศรีธรรมราช – สภาเทศบาลฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จัดซื้อวัคซีนตัวเลือก “#ซิโนฟาร์ม” เพิ่มเติม 10,000 โดส

จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (23 ส.ค. 64) ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564

“เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการจัดหาวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ไปแล้ว จำนวน 18,060,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนจำนวน 20,000 โดส สำหรับประชาชน 10,000คน ซึ่งได้จัดให้ประชาชนมาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2564”

“ปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 14,537 คน ทำให้วัคซีนที่จัดซื้อไว้จำนวน 20,000 โดส สำหรับประชาชน 10,000 คน ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชาชน 5,000 คน จำนวน 10,000 โดส ราคาโดสละ 699.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,990,000 บาท”

ทั้งนี้ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชาชน 5,000 คน จำนวน 10,000 โดส ราคาโดสละ 699.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,990,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

#เทศบาลพร้อมรับใช้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE