เทศบาลนครฯ – ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ร่วมดูแล-พัฒนาสวนสัตว์ ‘เปิดทุ่งท่าลาด’

1050
views

เทศบาลนครฯ – ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ร่วมดูแล-พัฒนาสวนสัตว์เปิดทุ่งท่าลาด

วันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่า ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สวนสัตว์เปิดท่าลาด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นเกียรติในพิธี

ดร.กณพ เกตุชาติ กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกิจการ สวนสัตว์เปิดท่าลาด ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลัก 4 ด้าน คือ 1) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่า 2) เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3) เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า และ 4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเพื่อให้สวนสัตว์เปิดท่าลาดเป็นสวนสัตว์ที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่า “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างสรรผลงานนวัตกรรมให้แก่สังคม โดยเน้นงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาภาคใต้และประเทศเป็นสำคัญ

“การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่าฉบับนี้ ทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาทั้งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อให้สวนสัตว์เปิดท่าลาดสามารถพัฒนาเป็นสวนสัตว์สาธารณะที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ รวมถึงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เป็นรูปธรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของทีมสวนสัตว์เปิดท่าลาดของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านสัตว์ป่า เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ โภชนาการอาหารสัตว์ พฤติกรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรมมาใช้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของสวนสัตว์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์ เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าว

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า เด็ก ๆ เฝ้ารอวันที่สวนสัตว์เปิด เพราะสวนสัตว์ปิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงมาเป็นเวลานาน เราก็พยายามหาหนทางที่จะเปิด เรามีสัตวแพทย์แต่ก็ไม่ได้ไม่ชำนิชำนาญทุกด้านมาก จึงร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือดูแลสัตว์ให้สมบูรณ์

โดยในวันนี้นอกจากจะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างเทศบาลและ ม.วลัยลักษณ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สองหน่วยงานจะร่วมมือกัน เพราะมีหัวใจที่มีจุดหมายเดียวกันแล้ว เทศบาลฯ ได้ถือโอกาสนี้ เริ่มเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดทุ่งท่าลาดอีกครั้งในวันนี้เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เด็ก ๆ ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมในสวนสัตว์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 18.00 น.

“ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งหลังจากนี้จะทำงานร่วมกันกับเทศบาลฯ จะส่งนักศึกษามาดูแลและวิจัย ตอนนี้สวนสัตว์มีความพร้อมในบางโซนที่สามารถเปิดให้บริการได้ก่อน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอยู่แล้วคือ กวาง วัวแดง เม่น นาค นกอีมู เป็ดแมนดาริน รวมถึงสวนปลาที่เป็นอควาเรียมเล็ก ๆ เป็นต้น และยังมีบางโซนกำลังพัฒนาปรับปรุง โดยในอนาคตหากสวนสัตว์สมบูรณ์ ก็จะมีการขยายเพิ่มเติมต่อไป” ดร.กณพ กล่าว

#เทศบาลพร้อมรับใช้

↗️
SHARE