เมืองคอนคึกคัก!! บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้ง นายก-ส.อบต.วันแรก

1249
views

วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกของการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -15 ตุลาคม 2564 และโดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

บรรยายกาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่จัดสถานที่การรับสมัครการเลือกตั้งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว จึงต้องมีมาตรการในการรับสมัครอย่างเคร่งครับโดยมีนายกันตพงศ์ ช้างนิล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา คอยให้คำแนะนำตรวจสอบความเรียบร้อยการรับสมัครการเลือกตั้ง

นายธนากร มะโนสงค์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวว่า ในการรับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทั้งสถานที่การเลือกตั้งที่กว้างขวาง มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด โดยการรับสมัครวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ลงสมัคร 26 คน สมัครนายก 1 คน รวม หมู่ 27 คน

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ขณะที่ บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานกลางในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ระบบการสื่อสาร ออนไลน์ กับ สถานที่รับสมัครฯ โดยเชื่อมสัญญาณกับทั้ง 130 อบต. เพื่อติดตามการรับสมัคร รวมทั้งตอบปัญหาในการปฏิบัติให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.

โดยกำหนดให้จุดรับสมัคร ต้องมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง และหากพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใด เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกัก หรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ส่วนผู้ที่เคยป่วย หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิให้แยกการรับสมัครไว้ในสถานที่เฉพาะ ซึ่งในการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายของวันนี้ ยังไม่พบปัญหาในการปฏิบัติแต่อย่างใด

สำหรับที่ อบต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เช้าวันนี้ (11 ต.ค.64) ได้มีการเปิดรับสมัครตามปกติ โดยมี นายปรีชา รัตนสุภา ปลัด อบต.ท้ายสำเภา ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสมัครรับเลือกตั้ง มีผู้สมัครในตำแหน่งนายก อบต.ท้ายสำเภา มาสมัครก่อนเวลา เพียง 1 คน คือ อดีตนายก อบต.ท้ายสำเภา ได้หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 ซึ่งมาสมัครพร้อมทีมงานทั้ง 13 ตำบล ได้หมายเลขผู้สมัครในการหาเสียง หมายเลข ๑ เช่นเดียวกัน เว้นแต่ หมู่ที่ 8 มีผู้มาลงชื่อเพื่อสมัครก่อนเวลา 4 คน ต้องมีการจับสลาก ส่วนการคัดกรองผู้มาสมัคร ได้ดำเนินการคัดกรองตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเฝ้าระวัง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๖๐ คน และ ในวันนี้ยังไม่พบบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเดินทางมายังสถานที่รับสมัครแต่อย่างใด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE