‘วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์’ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาโยง

839
views

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางรอซนานี สันหมุดผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด โดยมี นายสุทธิกุล เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด หมู่ 7 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับสหกรณ์การเกษตรนาโยงจำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด พร้อมทั้งพบปะสมาชิกสหกรณ์ และมอบครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน และมอบเครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 เครื่อง ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์ ได้แก่ ฉางขนาด 50 เกวียน เครื่องชั่ง 40 ตัน ลานตากคอนกรีต 3,290 ตรม. เครื่องอัดฟาง จอบหมุนตีดินแห้ง ตู้ตากสาคูพลังงานแดด (กลุ่มผู้ผลิตแป้งสาคูเครือข่ายสหกรณ์) เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง และรถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ในการนี้ อธิบดีฯ และคณะ ได้ร่วมปลูกต้นสะตอพันธุ์ตรัง 1 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (สะตอพันธุ์ตรัง 1) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก และเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ข้าวจังหวัดตรัง

ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม ในพื้นที่ 22 ไร่ โดยสมาชิกได้ร่วมกันเพาะปลูก “ข้าวเบายอดม่วง” และจะร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตปริมาณ 8 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 320,000 บาท สหกรณ์นำผลผลิตแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์

จากนั้นเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้แก่ กล้วยฉาบ กล้วยป่น ของนายวุฒิกร เชื้อชาย และน้ำพริกกากหมู ของนางสาวนันทรัตน์ หงษา

ทั้งนี้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ในจังหวัดตรัง มีเกษตรกรรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 ราย ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และด้านอื่น ๆ จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตแป้งสาคูด้วย

สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2533 ปัจจุบันมีสมาชิก 2,790 คน ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการผลิตสินค้า (ข้าวสาร,กาแฟ) และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีทุนดำเนินงานมากกว่า 538 ล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สมาชิกได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งสหกรณ์ยังได้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก และผู้สนใจ และได้ส่งเสริมไปยังครัวเรือนของสมาชิกให้มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สหกรณ์ได้จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกโดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้ความรู้ นำสมาชิกไปศึกษาดูงาน เมื่อสมาชิกผลิตสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้ออีกทั้งยังทำให้สมาชิกของสหกรณ์สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองประกอบอาชีพเสริมเช่น ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช บริโภคในครัวเรือน หากเหลือแบ่งให้เพื่อนบ้านและจำหน่าย และทำบัญชีครัวเรือน ทำให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ สามารถสร้างความมั่นคงทำให้สมาชิกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE