มทร.ศรีวิชัย’ขนอม การออกแบบนวัตกรรมชุมชน ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

1372
views

จ.นครศรีธรรมราช – มทร.ศรีวิชัย U2Tท้องเนียน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช กระทรวงพลังงาน บริการวิชาการสู่ชุมชน ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบนวัตกรรมชุมชน ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” ครั้งที่ 2 โดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี, อาจารย์เมธาพร มีเดช, อาจารย์ ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง, และ อาจารย์นพดล ศรภักดี

พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ตำบลท้องเนียน ณ ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ นายธนวัฒน์ ประดู่ นักจัดการงานทั่วไป, อาจารย์อภิรัญร์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งจากพลังงานแสดงอาทิตย์ให้กับกลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาออก และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ On Site เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารแปรรูปจากทะเล ปลาหวานสมุนไพร (หญ้าหวาน) หรือ อาหารทะเลอื่นๆ

ซึ่งตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้งานในรูปแบบของความร้อนในกระบวนการอบแห้ง ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปทั้งในระดับชาวบ้าน เพราะการตากแห้งนี้ง่าย สะดวก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย แต่การตากแห้งในที่โล่งจะ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเปื้อนฝุ่นละออง มีแมลงรบกวนหรือวางไข่ไว้ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายภายหลังได้ และยังมีปัญหามาจากฝนตกซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการตากแห้งอีกด้วย การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้

สำหรับ “การออกแบบนวัตกรรมชุมชน ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” ครั้งที่ 2 นี้ ทางคณะทำงานได้ร่วมกับ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม และ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช กระทรวงพลังงาน ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ในช่วงฤดูฝนได้ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบประหยัด อีกทั้ง มีการพัฒนาความรู้ให้สามารถผลิตเครื่องอบลมร้อนขนาดเล็กใช้เองได้ในครัวเรือนอีกด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE