จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 65 ชิงทุนการศึกษา 1 หมื่นบาท

1122
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษา 1 หมื่นบาท

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับ พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทย ในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม

โดยผู้สนใจสมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ของภาครัฐ และเอกชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยอยู่ในช่วงชั้นที่ประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง โดยได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือผู้เข้าประกวดอาจเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมีอายุอยู่ในช่วงชั้นที่กำหนด โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนส่งช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน ประกอบด้วย

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 4 ทุน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษาทุนละ 800 บาท จำนวน 4 ทุน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษาทุนละ 700 บาท จำนวน 4 ทุน

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมประกวดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 075-310057

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE