เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean Tourist City Standard) ประจำปี พ.ศ.2564

1113
views

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านการตรวจประเมินและได้การรับรองมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2564

นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินและรองรับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น

เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 38 แห่งทั่วประเทศ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE