รอง ผวจ.เมืองคอน พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชง ยันเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม

616
views

รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชง จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นย้ำพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตของทุกหน่วยงานและบุคคลด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม

วันนี้ (26 เมษายน 2565) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชง (Hemp) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565

โดยมี นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยวาระเพื่อทราบ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ซึ่งผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก จำนวน 4 ราย ขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย ประเภทการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย สำหรับผลการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ได้รับอนุมัติจาก อย. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 3 ราย และขอรับใบอนุญาตครั้งแรก ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 จำนวน 4 ราย

สำหรับวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา (ขอรับใบอนุญาตครั้งแรก) ซึ่งมีหน่วยงานขอรับใบอนุญาตคือ รพ.สต.บ่อทราย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทราย อ.ลานสกา เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ สถานที่ปลูกคือ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ส่วนประเภท กัญชง มีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 2 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา ชุมทางเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์

โดยขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยสถานที่ปลูกตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ และ นางอุทัย มากสุข สถานที่ปลูก ม.1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด นอกจากนี้ยังมีผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง เพิ่มลำดับพื้นที่ระหว่างปีปฏิทิน จากเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว จำนวน 2 ราย และพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือไว้ในครอบครองอีก 1 ราย โดย สสจ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอและสถานที่ขอรับอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงได้เสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากเน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตของทุกหน่วยงานและบุคคลด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม ไม่ว่าจะขอรับใบอนุญาตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมก็ตาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE