เมืองคอน – นั่งดื่มในร้านได้ไม่เกินเที่ยงคืน – เปิดเรียน Onsite เริ่ม 1 มิ.ย. 65

1394
views

นครศรีธรรมราช – มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่อนคลายให้นั่งดื่มแอลกอฮอร์ในร้านได้ไม่เกินเที่ยงคืน ดีเดย์ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียน Onsite ป.4 ขึ้นไป ต่ำกว่า ป.4 เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 ภายใต้การพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ กรรมการฯ เขตพื้นที่ และกรรมการฯ สถานศึกษา

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เคร่งครัด มีการหารือผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงบ่ายของวันนี้ (5 พ.ค.65) ซึ่งมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้ร่วมพิจารณาใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1. การทบทวนเพื่อให้ทราบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเหลือง หรือจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังสูง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 65 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนอีก 12 จังหวัดกำหนดให้เป็นจังหวัดสีฟ้าเพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ประเด็นที่ 2 มติด้านการศึกษา โดยทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เปิดเรียนแบบ ONSITE สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ส่วนระดับต่ำกว่า ป.4 ให้เปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่ทั้งนี้หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมก็สามารถเปิดเรียนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565ได้ อยู่ที่ความเห็นและการพิจารณาของคณะกรรมการของเขตพื้นที่และคณะกรรมการของแต่ละสถานศึกษา

แต่อย่างไรก็ตามทุกสถานศึกษาต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีแผนรองรับการเผชิญเหตุอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นที่ 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่สีเหลือง ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติให้สถานประกอบการ/ร้านค้า เปิดให้นั่งดื่มแอลกอฮอร์ได้แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืน และในการเปิดร้านนั้น จะต้องเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการชาร์ ที่มีมาตรการโควิดฟรีเซทติ้ง ที่กรรมการโรคติดต่อระดับอำเภอได้พิจารณาแล้วเท่านั้น ประเด็นที่ 4 คณะกรรมการฯ มีมติให้สถานบริการ ผับ บาร์ ลดระดับสู่การเป็นสถานประกอบการ หรือร้านอาหาร หรือร้านค้า เพื่อให้สามารถเปิดจำหน่าย/นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ได้แต่ไม่เกินเที่ยงคืน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอได้พิจารณาอนุญาตการดำเนินการ หรือพิจารณาปรับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ หากมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสม ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวก ประเด็นที่ 5 การรณรงค์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งหากประชาชนฉีดวัคซีนไม่ครบตามเป้าหมาย จะส่งผลให้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตผ่อนคลายในหลายๆ ด้าน และนำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการทำมาหากินสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ และในประเด็นที่ 6 ทางคณะกรรมการฯ มีความห่วงกลุ่มศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมพิจารณาในการจัดประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE