ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ทุ่งสง ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

527
views

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น.

วันนี้ (2 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนของนางรัชนีย์ มัคสิงห์ เจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฯ

สำหรับโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากทางรัฐบาลผ่านกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 22,063,800 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดทั้งสิ้น จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) จำนวน 12 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แห่ง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8,870,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน 139 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 95 แห่ง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 44 แห่ง

ในส่วนของอำเภอทุ่งสง มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) จำนวน 12 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แห่ง ซึ่งพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ อยู่ภายในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งหมด ในส่วนของพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง รวมทั้งหมด 12 แปลง

ในส่วนของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนของนางรัชนีย์ มัคสิงห์ บนเนื้อที่ 15 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามทฤษฎีใหม่ มี 9 ฐาน มี 7 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาบูรณาการในการช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ศาสนา ภาคประชาสังคม วิชาการ ภาคสื่อมลชน และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์เรียรู้ เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE