นครศรีธรรมราช’จัดงานวันครู 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

298
views

วันนี้ (16 มกราคม 2566) นครศรีธรรมราช จัดงานวันครู 2566 ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นายเรวัฒน์ เพช็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภักดี เหมทานนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดความ มุ่งหมายเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับ ประชาชน

โดยในปีนี้ คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดการจัดงานภายใต้หัวข้อ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยจัดในรูปแบบผสมผสาน Onsite ณ หอประชุม คุรุสภาส่วนกลาง และหน่วยจัดในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง และ Online ผ่านแพลตฟอร์มวันครู พw.วันครู.com

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและ ความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็น คำขวัญประจำสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวันครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู การจัดงานวันครู

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พลังของครูเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศชาติ การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างและพัฒนา ประเทศของเราให้ก้าวไกล นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง “ครู” เป็นผู้ที่มีหน้าที่ สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเป็น แบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมและการ ทำงานต่อไปในอนาคตของศิษย์

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยในวันนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดให้มีพิธีเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ ของชาติที่ได้ อุบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคล ที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลต้นฉบับ ►

↗️
SHARE