กรมโยธาและผังเมือง เดินหน้าแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง

241
views

วัดไทยมังคลาราม นครศรีธรรมราช – กรมโยธาและผังเมือง เดินหน้าแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากทุกภาคส่วน

วันนี้ (24 ม.ค.66) ที่อาคารอเนกประสงค์วัดไทยมังคลาราม หมู่ที่ 6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการในการดำเนินการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชุมชนสถาบันการศึกษา บริษัทผู้ให้บริการประชาชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และตำบลแหลมตะลุมพุก และประชาชนร่วมการประชุม และรับฟังผ่านระบบ Video Conference

นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และตำบลแหลมตะลุมพุก ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ดินของประชาชนและสิ่งปลูกสร้างจนได้รับความเสียหายเรื่อยมาเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ถึงแม้จะมีโครงสร้างป้องกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ ประชาชนยังได้รับผลกระทบและความเสียหาย ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูมรสุม จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะเภาและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี

จากปัญหาดังกล่าว อำเภอปากพนัง และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยนายอำเภอปากพนังได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้ที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการถูกคลื่นกัดเซาะเสียหายหรือจมหายไปในทะเล รวมถึงความเสียหายอันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง

จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสอบถามความคิดเห็นความต้องการโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งรับฟังและรับทราบปัญหา ความต้องการโครงการฯ อย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ โดยจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ต้องการให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเพื่อจะได้ป้องกันปัญหาในข้างต้น เพื่อไม่ให้ที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการถูกคลื่นกัดเซาะได้รับความเสียหายต่อไป

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

↗️
SHARE