ชาวพุทธแห่ร่วมเวียนเทียนรอบองค์ “พระบรมธาตุเมืองนคร” ในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๖

2106
views

นครศรีธรรมราช – พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เนืองแน่นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่ำวันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 18.30 น. ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 รอบองค์องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จำนวน 3 รอบ

โดยมีพระราชวิสุทธกวี เจ้าคณะภาค 16(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ ล้วนมีอยู่ในพระสูตรนี้

ปฐมเทศนา ของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยเนื้อหา หลักธรรม 4 ประการ ที่เรียกว่า อริยสัจจ์ 4 ประการ ได้แก่

ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก สภาพที่ไม่เป็นสุข
สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์
นิโรธ คือ การดับทุกข์
มรรค คือ ทางไปสู่การดับทุกข์
หลักธรรมของอริยสัจจ์ 4 ประการนี้ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ชี้ให้เห็นถึงความจริงของชีวิตและหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์

สำหรับการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชารอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE