ผวจ.นคร เร่งตรวจสอบและติดตั้งสายล่อฟ้าองค์พระบรมธาตุ ชำรุดจากเหตุฟ้าผ่า

966
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช เรียกประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและติดตั้งสายล่อฟ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุ ชำรุดจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ให้กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช พระสมุห์คำนึง ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือการปรับปรุงซ่อมแซมสายล่อฟ้าบริเวณองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ในเบื้องต้นพบว่าพื้นผิวบริเวณเสาหานทางด้านทิศเหนือขององค์พระบรมธาตุได้รับความเสียหายเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพความชำรุดของสายล่อฟ้าที่ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และยังไม่เคยมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง จึงสมควรแก่เวลาที่ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบสายล่อฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟ้าผ่า สามารถใช้งานได้เช่นเดิม เนื่องจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช รวมทั้งพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

เบื้องต้น วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันสำรวจสภาพความชำรุดเสียหาย ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสายล่อฟ้า บริเวณองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร แล้ว โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งสิ้น 1,917,200 บาท โดยใช้เงินบริจาคจากกองทุน 9 บาท ยกพระธาตุสู่มรดกโลก ซึ่งขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้ประสานผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และพร้อมดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างทันที ซึ่งคาดว่าหากไม่มีอุปสรรคด้านสภาพดินฟ้าอากาศ จะสามารถบูรณะซ่อมแซมสายล่อฟ้าฯ ได้ภายในเวลา 2 เดือน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตั้งสายล่อฟ้าฯ ได้สั่งการในที่ประชุม ให้สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อมกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยให้มีผู้แทนฝ่ายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ร่วมกำหนด TOR กำหนดระยะเวลาให้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้หากเกิดสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างสามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม

ในส่วนของความรักษาความปลอดภัยมอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด นศ.เป็นเจ้าภาพหลัก ประสานกับ ตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจคนขึ้นลงองค์พระบรมธาตุ เพื่อป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวัง ดูแลการลักขโมยทรัพย์สินมีค่าจากองค์พระบรมธาตุ ส่วนด้านเทคนิคและการควบคุมงาน มอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE