ผวจ.นครศรีธรรมราช สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งให้คงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด

698
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช มีความห่วงใยสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งให้คงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด

ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ (28 สิงหาคม 2566) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและรับทราบปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอยู่มากมาย ทั้งปัญหาขยะทะเล ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ปัญหาคราบน้ำมันจากเรือบรรทุกสินค้า ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากข้อมูลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 พบว่าปัจจุบันมีแนวปะการัง 412 ไร่ มีแหล่งหญ้าทะเล 163 ไร่ แต่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่ ส่วนสัตว์ทะเลหายาก 5 ชนิด มีอัตราการเกยตื้นลดน้อยลง สำหรับข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีป่าชายเลนคงสภาพ 109,374.77 ไร่ เปลี่ยนสภาพ 56,889.19 ไร่ มีทรัพยากรป่าชายหาด 628.20 ไร่ และแนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความยาวกว่า 236.81 กิโลเมตร มีพื้นที่ถูกกัดเซาะที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข 5.15 กิโลเมตร

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการในที่ประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา โดยขอหน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการการทำงานร่วมกัน สำหรับการจัดการขยะ ขอให้ใช้หลัก 3R Reduce ลดการใช้ Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ ส่วนเรื่องการใช้เครื่องมือทำประมงผิดกฏหมาย ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ศรชล. และปัญหาคราบน้ำมัน มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 บูรณาการทำงานร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่ก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ประสานกับจังหวัดเพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือ

โดยในช่วงท้ายของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่า เร็ว ๆ นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดกิจกรรม Kick off Big Cleaning Day ทำความสะอาดคลองขนอม และบริเวณรอบโรงไฟฟ้าขนอม พร้อมมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

โดยจังหวัดจะดำเนินการจัดทำเป็นแนวทางก่อน จากนั้นท้องถิ่นท้องที่จะต้องช่วยกันดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อประชาชน ในการช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE