ทางหลวงชนบท สร้างถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ นครศรีธรรมราช คาดแล้วเสร็จในปี 2568

1418
views

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาโครงข่ายถนนให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 4 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จในปี 2568

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในจังหวัดให้ครอบคลุมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชน ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง ลดต้นทุนการขนส่ง ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ได้เห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเรื่องการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4103 – ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งจังหวัดได้เสนอขึ้นบัญชีมรดกโลกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก

โดย ทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการเดินทางของถนนสายดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนของการถางป่าและขุดตอ งานสำรวจวางแนวถนน งานเจาะสำรวจชั้นดิน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการรองรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ชาวต่างชาติ เชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเข้า – ออก ตัวเมืองนครศรีธรรมราช และแบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัวอีกด้วย

โครงการก่อสร้างฯ มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณจุดตัดถนน ทล.4103 และไปสิ้นสุด กม.ที่ 4+000 บนถนนพุทธภูมิ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร (ไป – กลับ) มีไหล่ทางกว้าง 1 – 3 เมตร โดยตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ความยาวรวม 390 เมตร และมีทางกลับรถ จำนวน 5 จุด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 528.969 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ต่อไป

ขอบคุณข้อมูล : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE