ศาลพระเสื้อเมือง นครศรีธรรมราช

12104
views
ศาลพระเสื้อเมือง นครศรีธรรมราช

ศาลพระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมือง คู่แผ่นดิน ตั้งอยู่ที่ ๒๖๓ ถนน ศรีธรรมโศก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หลังโรงพยาบาลเทศบาลนคร ถนนหน้าวัดสวนป่าน

พระเสื้อเมือง นครศรีธรรมราช

แต่เดิม สันนิษฐานเป็นสองกระแส กระแสแรก ว่าเคยเป็นศาลหลักเมืองของนครศรีธรรมราชในสมัยโบราณ กระแสที่สอง ว่าเคยเป็นศาลาเปลื้องเครื่องทรงของเจ้าพระยาท้าวมหากษัตริย์ที่จะมาสักการะบูชาพระบรมธาตุ ได้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง โดยชาวจีนฮกเกี้ยน ที่มาสร้างศาลแบบจีน

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีในบันทึก ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช ได้ทรงบันทึกในหนังสือ”ชีวิวัฒน์ บันทึกการเดินทางเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ (สมัยรัชกาลที่ ๕)
มีตอนที่กล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

“…ข้างฟากถนนด้านตะวันตกถัดบ้านพระยานคร (ศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน) ไปประมาณ ๑๐ เส้น มีหมู่ตลาดอีกแห่งหนึ่ง เป็นตลาดเพิงเป็นหลังๆ ขายผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้สอยต่างๆ ประมาณ ๒๑ – ๒๒ ร้าน ที่นั้นมีโรงศาลเจ้าเสื้อเมืองหลังหนึ่ง มุงจากฝาลูกกรงไม้ไผ่เหมือนโรงโป ในนั้นมีกุฏิอิฐ ๒ หน้า ข้างตะวันตกมีเทวรูปศิลาปิดทองยืนจมดินสูงสักศอกเศษ(๑ศอก = ๕๐ ซม.)หน้าข้างตะวันออกมีเทวรูปศิลาปิดทองนั่งชันเข่าสูงสักศอกเศษหนึ่ง..”

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

และศาลพระเสื้อเมือง ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง โดย พ.ศ. ๒๔๗๖ หนังสือ “สาสน์สมเด็จ” เล่ม ๑๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ความตอนหนึ่งว่า

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

“…ให้นำย้อนหลังไปดูศาลเจ้าพระเสื้อเมืองเป็นโรงใหญ่ กำมะลอฝาขัดแตะ กลางโรงมีกุฏิก่ออย่างจีน ดุจกุฏินกขุนทอง หน้ากุฏิมีโต๊ะพระเครื่องบูชาอย่างจีนตั้งในกุฏิเป็นพระพุทธรูปเก่า หลังกุฏิมีรูปปั้นเป็นเทวดานั่งวิศวกรรมแต่มีนมดูจะเป็นนาง หลังโต๊ะมีโต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีนตั้งอีกแห่งหนึ่ง หลังโต๊ะแขวนรูปกวนอู เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าศาลนี้เคยมีจีนมาปกครองแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ผู้ว่าราชการให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้มาดูแล…”

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เกิดวาตภัยใหญ่ ทำให้ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ได้พังทลายจนต้องบูรณะใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันศาลพระเสื้อเมือง ได้บูรณะใหม่เป็นที่สง่าเชิดหน้าชูตา ควรค่าแก่การเข้าไปสักการะบูชา

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

พระเสื้อเมือง นครศรีธรรมราช

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา – ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ศาลพระเสื้อเมือง นครศรีธรรมราช เจ้าของภาพ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE