ที่นี่…เขาเตริก แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

6685
views

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดชมวิวที่สวยงาม เขาเตริก

เเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาเตริก อ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ต้นไม้ อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท่องเที่ยว สำหรับวันหยุดสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ที่สงบสวยงาม สัมผัสกับธรรมชาติ สายน้ำ ขุนเขา

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

ที่บ้านเขานา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับความงดงามสุดลี้ลับ และตำนาน ๑๓ ถ้ำเทวดา เขาเตริก ตื่นใจกับล่องแพ มรดกธรรมชาติ และเล่นน้ำ ณ.นบเขาเตริก

นบเขาเตริก

นบเขาเตริกนบเขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก
กิจกรรม การล่องแพ เขาเตริก

กิจกรรม การล่องแพ เขาเตริก
กิจกรรม การล่องแพ เขาเตริก

ถ้ำเขาเตริก

เขาเตริก แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ และพรรณไม้นานๆชนิด บริเวณเขาเตริกประกอบไปด้วยถ้ำต่างๆ จำนวน ๑๓ ถ้ำ แต่ละถ้ำมีความสำคัญที่แตกต่างกันไป เช่น ถ้ำผาตาวี ถ้ำพระ ถ้ำค้างคาว ถ้ำลายประกายมุข เป็นต้น

ถ้ำเขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก มีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การล่องแพ ล่องเรือ การขี่จักรยานน้ำ การชมถ้ำ และการสักการะบูชาพระพุทธรูป ณ ถ้ำพระ

หินหัวกระโหลก จุดเช็กอิน หินหัวกระโหลก

ถ้ำเขาเตริก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก เป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดของครอบครัวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงาม

ที่นี่...เขาเตริก

ตำบลทุ่งโพธิ์ เดิมเป็นชื่อบ้านของหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบล ควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาการตั้งอำเภอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน โดยได้รับพระราชทานอนุญาตให้ใช้พระนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาเตริก

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ จุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ได้แยกพื้นที่มาจาก หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๙ และ๑๐ ของตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช มาเป็นตำบลในหกตำบล ของอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งโพธิ์ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 เขาเตริก

คำว่า เขาเตริก ในที่นี้หมายถึง คนสมัยก่อนเขาเตริกดินปืน คำว่า เตริก หมายถึง การนำดินไปตากแห้ง แล้วนำไปทำดินปืน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE