พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เอียง 1.45 องศา ยังมีความมั่นคงตามหลักวิศวกรรม

1989
views
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

คณะนักวิจัยยืนยันโครงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ยังมีความมั่นคงแข็งแรง แม้จะเอียง ๑.๔๕ องศา ส่วนแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรไม่ส่งผลกระทบต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ที่ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเรื่องการอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก

เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน และจัดทำแผนอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารอย่างยั่งยืนตามหลักวิศวกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ได้มีการนำเสนอสรุปการวิจัยโครงสร้างของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชด้วยหลักวิศวกรรม นำโดย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม หัวหน้าชุดโครงการ อนุรักษ์โครงการโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ นักวิชาการท้องถิ่น สื่อมวลชนจากส่วนกลาง/ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

โดยคณะทีมนักวิจัย ได้สรุปผลการทำวิจัยตามหลักวิศวกรรมตัวองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช พบว่า จาการวัดในแนวดิ่งองค์พระบรมธาตุฯมีความเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1.45 องศา แต่จากการวิเคราะห์โครงสร้างของเจดีย์ พบว่า องค์พระเจดีย์ยังมั่นคงปลอดภัยภายใต้น้ำหนักของตัวเองทั้งส่วนขององค์เจดีย์และการรับน้ำหนักของดินฐานราก

ส่วนการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนจากการจราจรมีผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้างโบราณสถานน้อยมาก โดยมีค่าต่ำกว่าที่ยอมให้ตามมาตรฐานที่เป็นสากล เนื่องจากพื้นดินบริเวณวัดพระมหาธาตุฯ เป็นดินที่แข็ง ประกอบกับมีการห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งบนถนนที่ผ่านหน้าและหลังพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งควรห้ามต่อไป

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ระบุว่า ผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้จะปรากฎอยู่ในแผนอนุรักษ์วัดพะรมหาธาตุ วรมหาวิหาร อย่างยั่งยืนตามหลักวิศวกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในภาคผนวกของเอกสารฉบับสมบูรณ์

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE