เมืองคอนส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

2437
views
พระบรมธาตุมรดกโลก

จ.นครศรีธรรมราช ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกแล้ว โดยรอพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกช่วง มิ.ย.-ก.ค.63

เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

ไทยรัฐออนไลน์ ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ม.ค.63 ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสากลสมัยที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเอกฉันท์พิจารณารับรองวาระการนำเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสู่ ‘บัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้น

ปธ.กก.ฝ่ายวิชาการฯ กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการระดมนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดประชุมวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐาน นำมาจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) ในการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ซึ่งใช้เวลาเกือบ 6 ปี แต่หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลายครั้งในที่สุดเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความหนาประมาณ 450 หน้า ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งเอกสารไปให้กรมศิลปากรในฐานะเลขานุการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว

เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวแทนไปนำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบางส่วนมีการแก้ไขผ่านไปด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ตามทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด คาดว่าภายในต้นปีนี้ การแก้ไขเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป หากให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากนั้นจะส่งเอกสารให้เลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในนามของประเทศไทยให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป คาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ที่ประเทศจีน แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาทางศูนย์มรดกโลกจะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบสถานที่จริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศไทยได้เสนอไปหรือไม่เพียงใด

เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก

ผศ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก จากประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน.

อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE