โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดการเรียนการสอน 6-8 มกราคม 2563

2771
views
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดการเรียนการสอน 6-8 มกราคม 2563

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ๆ ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 8 อำเภอ รวม 33 ศูนย์การแข่งขัน

อีกทั้ง สถานที่จัดการแข่งขันแต่ละแห่งยังใช้เป็นที่พัก และที่จอดรถสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช และลดผลกระทบจากปัญหาการจราจร เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ดังนั้น จึงได้มีการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าว ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วย เพื่อขอใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่จอดรถ ที่พักของนักเรียน ครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ได้ตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ที่สนามหน้าเมืองด้วย

#โรงเรียนในสังกัด สพฐ. #สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 #จังหวัดนครศรีธรรมราช #ปิดการเรียนการสอน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE