‘ลุงตู่’ เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด คลอดหลักเกณฑ์และรับซื้อไฟจาก’โรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว

1614
views
‘ลุงตู่' เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด

“ลุงตู่” เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ดทำคลอดหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน และแนวทางการรับซื้อไฟแล้ว โดยมอบให้ “กุลิศ” ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกรรมการระดับบิ๊กๆ จากสภาพัฒน์ฯ และ 4 กระทรวงหลักจาก “พลังงาน -มหาดไทย-อุตสาหกรรม-ทรัพยากรธรรมชาติฯ” ร่วมนั่งด้วย และเปิดช่องให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยผลักดันภารกิจยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้

‘ลุงตู่' เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด

การเปิดคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ผลิตไฟฟ้าชุมชนขายให้กับภาครัฐใกล้งวดเข้ามาทุกที นับตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกับจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการตลอดจนกำกับดูแลให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นสัญญาประเภท Non-Firm ที่สามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงานร่วมด้วยได้ ห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง กำหนดในปี 2563 จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ ประเภท Quick win เป็นโครงการที่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จ เข้ามาร่วมโครงการ และโครงการทั่วไปจะเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นการทั่วไป และอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ใช้วิธีการคัดเลือกโดยกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และคัดเลือกเรียงตามลำดับจากโครงการที่เสนอให้ผลประโยชน์คืนสู่ชุมชนสูงสุดไปสู่ผลประโยชน์ต่ำสุด

‘ลุงตู่' เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การดำเนินการของ กพช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานตามศักยภาพในพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารและพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อให้การดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้

‘ลุงตู่' เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด

รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผน พร้อมประเมินผลดำเนินงานซื้อ-ขายไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมรับข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นระยะตามความเหมาะสม

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง รวมทั้งให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในขอบเขตและหน้าที่และอำนาจตามความจำเป็น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

‘ลุงตู่' เซ็นคำสั่งตั้งบอร์ด

สำหรับคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนั้น มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อัยการสูงสุด ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภา ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบหมาย เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE