เลื่อน “เกณฑ์ทหาร” ปี 2563 ไปเดือน ก.ค.-ส.ค. เลี่ยงโควิด-19

4062
views
เลื่อนเกณฑ์ทหาร ปี 2563

(27 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เซ็นคำสั่งที่ 357/2563 เรื่อง เลื่อนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการ ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 ตามที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ. 2498 กำหนดให้เรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการในระหว่างเดือนมษายนกับเดือนพฤษภาคม

เลื่อนเกณฑ์ทหาร ปี 2563

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 กองทัพบกได้กำหนดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน พศ. 2563 เว้นวันที่ 6 เมษายน พศ 2563 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 จึงให้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 สำหรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ทหาร์กองเกินที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เพื่อเข้ารับการตรวจลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อนการตรวจเลือกตามคำสั่งนี้ที่จะไม่มาทำการตรวจเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE