เมืองคอน ปลื้ม!! ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดป่วยสะสม 5 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 คน

1638
views
เมืองคอน ปลื้ม!!

เมืองคอน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์ จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมืองคอน ปลื้ม!! ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานการณ์ในระดับต่างๆ เพื่อรับมือ และนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ มาใช้เพื่อการลดและป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม โอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาจากกรณีที่ศูนย์สรรพสินค้าได้ร้องขอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดการให้บริการในบางพื้นที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและฝ่ายนิติกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ศึกษาข้อกฎหมายและทบทวนความเหมาะสม หวั่นกระทบต่อวิถีชีวิต ความรู้สึก และสร้างความวิตกแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณามาตรการการติดตามการให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานประกอบการ ตลาดนัด ตลาดสด และภาคส่วนต่างๆ โดยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกติดตาม และตรวจสอบชุมชนต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ

เมืองคอน ปลื้ม!! ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

เพื่อเฝ้าระวัง และกวดขันให้มีการปฏิบัติตามประกาศและข้อสั่งการของทางราชการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการร่วมประเมินผลการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ทั้ง 5 ด่าน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โดยทั่วไปของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงขณะนี้มีผลการควบคุมในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม โดยยอดผู้ป่วยติดเชื้อมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 1 คน ยังคงพักรักษาตัว จำนวน 4 คน มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม จำนวน 66 คน ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ 52 คน และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ จำนวน 9 คน

ส่วนบรรยากาศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามข้อประกาศ ข้อสั่งการ ตลอดทั้งให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยดี ขณะที่สถานประกอบการด้านที่พักอาศัย อาทิ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 โดยจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE