#ภูเก็ต ประกาศฉบับ ที่ 7/2563 งดออกจากบ้านและที่พัก ตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น. มีผลตั้งแต่วันนี้ (28 มี.ค.) เป็นต้นไป

6150
views
ภูเก็ต ‘ ประกาศฉบับ ที่ 7/2563

#ภูเก็ต ยกระดับการควบคุมโควิด-19 ออกประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 7 /2563 ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น. มีผลตั้งแต่วันนี้ (28 มี.ค.) เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศฉบับที่ 7/2563 คือขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไปให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน

ภูเก็ต ‘ ประกาศฉบับ ที่ 7/2563

เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 วรรค 2 และกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องได้รับการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว #มิใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวส์ แต่อย่างใด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE