“ปิดจังหวัดยะลา” ห้ามเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สกัดโควิด19

1711
views
ปิดจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งประกาศล็อกดาวน์ “ปิดจังหวัดยะลา” ห้ามบุคคลเข้า-ออกในเขตจังหวัด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังตัวเลขผู้ป่วยยังพุ่งสูง และพบผู้เสียชีวิตแล้วรายแรก

(29 มี.ค.) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดยะลา โดยนายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดยะลา ได้รายงานในที่ประชุมถึงสถานการณ์จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 (11.00 น.) ว่ามีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม จำนวน 35 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 7 ราย รักษาหายสะสม จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 31 ราย (รพ.ยะลา 16 ราย, บันนังสตา 11 ราย, ยะหา 1 ราย, รามัน 3 ราย)

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งออกประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ซึ่งอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการบริหารราชการ เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีกำหนดดังนี้

ปิดจังหวัดยะลา

ปิดจังหวัดยะลา

1. ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การชนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน หรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือภัคกัน และหรือข้ามเขตขึ้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ล่าใช้ไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) มีรายงานกรณีนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ด้วย Flight : TG350 จาก Islamabad-Bangkok เมื่อเวลา 06.15 น. ของ 29 มี.ค. 63 ผู้โดยสารเดินทางจากปากีสถานเมื่อ 28 มี.ค. 63 โดยมีนักศึกษาจาก จ.ยะลา จำนวน 38 คน ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ประสานจังหวัด แจ้งรายชื่อ/จำนวน โดยเตรียมการต่อ ณ จุดคัดกรองของแต่ละจังหวัด โดยจะแยกเป็น local Quarantine และ Home Quarantine ต่อไป

ปิดจังหวัดยะลา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE