หอการค้าเมืองคอน ยื่นข้อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤติ COVID-19

1857
views
หอการค้าเมืองคอน ยื่นข้อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช – หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในวิกฤติการระบาดไวรัส COVID-19

วันที่ 2 เม.ย. 63 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยื่นหนังสือแถลงการณ์หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในวิกฤติการระบาดไวรัส COVID-19 ถึงรัฐบาล โดยยื่นผ่านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หอการค้าเมืองคอน ยื่นข้อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ส่งผลให้รายได้ลดลงอย่างมากจนถึงไม่มีรายได้ ผู้ประกอบการหลายรายจำต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวไปแล้ว

ซึ่งหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแบบสอบถามผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาให้หอการค้ากว่า 100 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ โดยหอการค้าฯ ได้เก็บข้อมูล, สรุปความเห็น และบทสรุปผู้บริหาร เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยสรุปข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเบื้องต้น ประกอบด้วย

1.)ลดภาระค่าใช้จ่าย ได้แก่ ชะลอการจ่ายพร้อมพิจารณาลดอัตราภาษีธุรกิจ, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีโรงเรือน, ภาษีที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องถิ่น และเงินสมทบประกันสังคม โดยให้มีผลใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน งดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 12 เดือน ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้า และพักชำระค่าไฟฟ้า เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2363)

2.)เสริมสภาพคล่อง ได้แก่ ให้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเร่งด่วน เสริมสภาพคล่องของธุรกิจตามความจำเป็นของธุรกิจ เพื่อรักษาธุรกิจ ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ใช้อัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลาสินเชื่อ 5 ปี ให้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจทดแทนหนี้ที่ผู้ประกอบการได้ชำระไปแล้ว กลับมาเสริมสภาพคล่อง ไม่เกินวงเงินกู้เดิมที่เคยอนุมัติ และลดอัตราดอกเบี้ยทุกวงเงินกู้ ใช้อัตราดอกเบี้ย 1% เป็นเวลา 3 ปี ผ่อนปรน เงื่อนไขหลักประกันในการค้ำวงเงิน และหลักเกณฑ์การพิจาณาสินเชื่อ พร้อมเร่งรัดการอนุมัติสินเชื่อให้อยู่ในกรอบเวลา 15 วัน และ

หอการค้าเมืองคอน ยื่นข้อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

3.)สนับสนุนนโยบายการเงิน ได้แก่ ให้ใช้การแก้ไขสัญญาเงินกู้ แทนการการปรับโครงสร้างหนี้ ตลอด 12 เดือนนับจากนี้ ปรับปรุงการบันทึกเครดิตบูโรกับลูกค้า ที่ปรับปรุงแก้ไขสัญญากู้ในระหว่างวิกฤติการณ์นี้ ให้เป็นปกติทุกราย

ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หอการค้าฯ มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วนของภาครัฐ และส่วนปกครองในการยับยั้งการระบาดโรคของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดีในยามนี้ แต่จากข้อมูลที่เป็นจริงในพื้นที่ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มทนต่อสถานการณ์ได้อีกไม่นาน หากการช่วยเหลือยังไม่ตรงจุดตรงประเด็น และทันท่วงทีจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ในวงกว้าง

ขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งแถลงการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สำนักงานคลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ สภาหอการค้าไทย เป็นต้น

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำแบบสอบถามความเดือดร้อนและความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในวิกฤติการระบาดไวรัส COVID-19 ถึงรัฐบาล โดยจังหวัดจะส่งหนังสือแถลงการณ์ดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE