เมืองคอน เข้ม!! ตามคำสั่งยกระดับปฏิบัติการ ป้องกันโควิด-19

8045
views
เมืองคอน ยกระดับการปฏิบัติการ ป้องกันโควิด-19

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยกระดับการปฏิบัติการ

วันนี้(6 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยกระดับการปฏิบัติการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

เมืองคอน ยกระดับการปฏิบัติการ ป้องกันโควิด-19

โดยที่ประชุมได้หารือการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด /การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง /การวางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า และการวางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการบริหารราชการ ซึ่งยังไม่ได้ยกระดับในขณะนี้ เช่น การเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดใช้ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ รองรับได้ 30 คน เนื่องจากอยู่ใกล้หมอใกล้พยาบาลดูแลทั่วถึง หากเดินทางเข้ามามากก็จะใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่กักกันตัวสำรอง สามารถรองรับได้ประมาณ 100 คน ส่วนผู้ป่วยก็มีเตียงรองรับได้ 30 คนที่โรงพยาบาลมหาราช ซึ่งมั่นใจว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

เมืองคอน เข้ม!! ตามคำสั่งยกระดับปฏิบัติการ ป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง เมื่อมีการยกระดับการปฏิบัติการก็จะสามารถบูรณาการทำงานได้ทันที มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุด้วย สำหรับการเตรียมความพร้อมจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนให้ถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่แจกจ่ายอาหารเครื่องดื่ม ใช้ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และส่วนประกอบเลี้ยงใช้ที่ทำการ อปท.ทุกแห่ง แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอทุกอำเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 คน และปลัดจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯเป็นผู้กำกับดูแลทั้งในเชิงบริหารและดูแลรับผิดชอบเชิงพื้นที่เหมือนกับกรณีการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองคอน ยกระดับการปฏิบัติการ ป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ตนไม่กังวลจำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น ไม่มานั่งนับจำนวน แต่ต้องการให้เข้าใจว่า เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องการระบาดของโรคติดต่อ ฉะนั้น หัวใจของการแก้ปัญหานี้คือทำอย่างไรไม่ให้แพร่ระบาดและไม่ให้ติดต่อ คือการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ใช่เน้นเรื่องการรักษาโรคเพราะถ้าเราสร้างโรงพยาบาลเพิ่ม มียาดีก็ตาม

แต่ถ้าปริมาณคนที่ป่วยมากโรงพยาบาลรับอย่างไรก็ไม่ไหว วิธีการแก้ไขโรคระบาดคือควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ป้องกันไม่ให้โรคเข้ามา ซึ่งต้องสร้างทัศนคติของคนทั้งประเทศให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงข้อกังวลของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะการลักวิ่งชิงปล้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบางคนไม่มีเงิน ไม่ทนต่อต่อความลำบาก จึงขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาด้วย

และที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่าที่ร้านนครชัยกลการข้างโรงพยาบาลมหาราช ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ไม่ใช่ที่นครศรีธรรมราช แต่อยู่ที่กรุงเทพฯ สำหรับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีเพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว..

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE