6 นักพนันสูงอายุ ในพื้นที่ทุ่งสง ล็อคกุญแจแอบเล่นไพ่ในบ้าน ไม่สน พรก.ฉุกเฉิน

7326
views
#สงสัยกลัวเป็นอัลไซเมอร์

6 นักพนันสูงอายุในพื้นที่หมู่ 12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แอบเล่นไพ่ในบ้าน แต่หลอกตำรวจด้วยการล็อคกุญแจนอกบ้านอำพรางเหมือนไม่มีใครอยู่บ้าน แต่แอบเล่นไพ่ในบ้านสนุกสนาน ถูกรวบยกแก๊ง หน้าซีดไปตามๆกัน ฝืนคำสั่ง พรก.ฉุกเฉิน สารภาพเสียงอ๋อยเลิก 6 โมงเย็นทุกวัน

cr : Hssixokj Ehcotwotreeone

#สงสัยกลัวเป็นอัลไซเมอร์

สำหรับอำนาจ พรก.ฉุกเฉินประกอบด้วยกฎบังคับหลัก 6 ข้อคือ

1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
3. ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
5. ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
6. ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

ตามมาตรา 18 พรก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สำหรับประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. มีอายุบังคับใช้ 1 เดือน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE