มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ บุญใหญ่ สุขใจที่เมืองนคร

5160
views

งานบุญที่ยิ่งใหญ่ ของเมืองนคร “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ… ที่เมืองนคร กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาด ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาหนึ่งเดียวในสยามบนดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม “ มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ” กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งกิจกรรม มหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้บำเพ็ญครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด อันประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การเฉลิมฉลองในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรมศิลปกรได้ดำเนินการบูรณะกลีบยอดทองคำและสร้อยสังวาลทองคำ

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

นครศรีธรรมราช เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี และมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา มายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นนครที่ตั้งอยู่ บนความเหมาะเจาะ ของความรุ่งเรืองทางการค้า ที่มาบรรจบกับความรุ่งโรจน์แห่งธรรม ก่อเกิดเอกลักษณ์มากมาย ทั้งเมือง วัฒนธรรม ทั้งทางธรรมชาติที่น่าหลงใหล

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

คำว่า “นครศรีธรรมราช” หมายถึง นครอันงามสง่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรม มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วนต่างภูมิใจร่วมผลักดัน “พระบรมธาตุ สู่มรดกโลก” งานประ เพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุและสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ”

ถือเป็นงานบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจัดต่อเนื่องมายาวนาน ชาวเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบสานและพัฒนางานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นลำดับ เพื่อให้ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชาและวิสาขบูชาของทุกปี ไม่เพียงแต่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น ยังมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่มีความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เดินทางเข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎในโอกาสมาฆบูชาที่ถือกันว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลและมหากุศลยิ่ง

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

พิธีกวนข้าวมธุปยาสยาคู (ข้าวทิพย์) หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานมาฆบูชา ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปยาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณพุทธศาสดาชน และมีอายุยืนยาว พลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส และเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด พิธีกวนข้าวยาคูกำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาล มาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดต่างๆ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

หัวใจหลักของงานมาฆบูชาคือ ขบวนแห่ผ้าพระบฎ เพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมกิจกรรมเวียนเทียนในค่ำคืนวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช.

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE