ผู้ว่าฯ เมืองคอน ห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 13-30 เมษายน 2563

3802
views
เมืองคอน ห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสุรา

วันนี้ (12 เม.ย.63) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติงดจำหน่ายจ่ายแจกสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการรวมกลุ่ม พบปะสังสรรค์

นายศิริพัฒ  พัฒกุล

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า วันนี้(12เม.ย.63) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่งห้ามจำหน่าย จ่ายแจก สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราตามใบอนุญาตขายสุรา ประเภท 1 และประเภท 2 ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2562 โดยปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่มีการจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563

ห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสุรา

สำหรับสินค้าประเภทอื่นสามารถจำหน่ายได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ของประชาชาชนเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องในครอบครัว ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตนได้ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

สั่งงดจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน

สงกรานต์ปีนี้ ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE