บางขัน ปิดทางเข้า-ออก ม.7 บ้านพานแพ ตั้งด่านตรวจเข้มเข้า-ออกตลอด 24 ชม.

1767
views
บางขัน ปิดทางเข้า-ออก ม.7 บ้านพานแพ ตั้งด่านตรวจเข้มเข้า-ออกตลอด 24 ชม.

อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ปิดทางเข้า-ออก หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ พร้อมตั้งด่านตรวจเข้มเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง หลังตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย

บางขัน  ปิดทางเข้า-ออก ม.7 บ้านพานแพ ตั้งด่านตรวจเข้มเข้า-ออกตลอด 24 ชม.

หลังจากที่ผลตรวจยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านพานแพ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 7-12 ของจังหวัด (รายที่ 7 เสียชีวิต) ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน ทำให้นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช /ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอบางขัน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ใช้อำนาจตามมาตรา 34 (7) ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปิดหมู่ที่ 7 บ้านพานแพ ห้ามมิให้บุคคลเข้าออกหมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ที่มีเหตุอันควรและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้เป็นไข้ เจ็บคอ ไอ จาม เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

บางขัน  ปิดทางเข้า-ออก ม.7 บ้านพานแพ ตั้งด่านตรวจเข้มเข้า-ออกตลอด 24 ชม.

ซึ่งหลังจากมีการปิดหมู่บ้านพานแพ ได้กำหนดให้เข้า-ออกทางเดียวเท่านั้น พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการบันทึกประวัติ ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทุกคน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวที่มีความเสี่ยงต่ำจะอนุญาตให้ออกจากบ้านได้ครัวละ 1 คนเท่านั้น เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการครองชีพ ส่วนครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงจะไม่อนุญาตให้ออกจากบ้านโดยเด็ดขาด

พร้อมทั้งได้มีการนำสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 50 คน ซึ่งผลตรวจยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ในส่วนของ อบต.บ้านลำนาว กำลังสำรวจจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยเร่งด่วนแล้ว

บางขัน  ปิดทางเข้า-ออก ม.7 บ้านพานแพ ตั้งด่านตรวจเข้มเข้า-ออกตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอบางขัน นายอภินันท์ หอยแก้ว สาธารณสุขอำเภอบางขัน นายสุเทพ ภักดีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว พร้อมด้วยเจ้าของตลาดบ้านลำนาว ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดบ้านลำนาว ที่ปิดเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2563 และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวผู้ป่วยรายที่ 7 ที่เสียชีวิต เคยไปนั่งดื่มน้ำชา

ในส่วนของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาว และตำบลใกล้เคียง ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดีทุกคน เช่น การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เป็นต้น

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE