เมืองคอน ไม่เสี่ยง! กลับลำสั่งขยายเวลาปิดร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม สถานที่เสี่ยงอื่นๆ – 30เม.ย.63

2377
views
เมืองคอน ไม่เสี่ยง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ขยายเวลาปิดร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม สถานประกอบการภาคบันเทิง สนามชนโค สนามกัดปลา ชนไก่ และงานบริการบางของส่วนของสำนักทะเบียน ไปจนถึง 30 เมษายน 2563

วันนี้(15 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาปิดสถานประกอบการและการให้บริการบางอย่างตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองคอน ไม่เสี่ยง

อาทิ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ,ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ,สถานประกอบการตามที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ,สนามชนโค สนามกัดปลา สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ,การให้บริการบางส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกสาขา และการให้บริการบางส่วนของสำนักทะเบียนทุกสำนักทะเบียนออกไป

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-3 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกแห่งไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้ปิดร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สถานเสริมความงาม รวมทั้งสถานที่เสี่ยงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ โดยให้ขยายระยะเวลาการปิดไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เมืองคอน ไม่เสี่ยง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความประสงค์ให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่สำรองสำหรับกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมพริกหอม จำนวน 25 ห้อง และโรงแรมฮารูฮารา จำนวน 28 ห้อง เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเพิ่มเติมกรณีสถานที่การกักกันตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซึ่งรองรับได้จำนวน 40 คน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการทราบจำนวนผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีจำนวนกี่คน เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองคอน ไม่เสี่ยง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE