ผู้ว่าฯ เมืองคอน ขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้เพื่ออุปโภค-บริโภค

1918
views
งดสูบน้ำเพื่อเกษตรกร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือเกษตรกรงดสูบน้ำ เพื่อรักษาปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่งดสูบน้ำจากแม่น้ำและลำคลองสายต่างๆ ไปใช้เพื่อการเกษตรตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงฤดูฝนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

งดสูบน้ำเพื่อเกษตรกร

ทั้งนี้เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคภายในจังหวัด รวมถึงน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ สำหรับประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนน้อยมาก กอปรกับปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ และลำคลองสายต่างๆ ลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ

อีกทั้งจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขอความร่วมมือเกษตรกร งดสูบน้ำจากแม่น้ำลำคลอง เพื่อไปใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรโดยให้เก็บกักน้ำให้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามปริมาณน้ำที่มีในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด จึงขอความร่วมมือจากเกษตรและประชาชน ประกอบด้วย

งดสูบน้ำเพื่อเกษตรกร

การขอความร่วมมือเกษตรกร งดสูบน้ำจากแม่น้ำและลำคลองสายต่างๆ ไปใช้เพื่อการเกษตรตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงฤดูฝนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคภายในจังหวัด รวมถึงน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ,การขอความร่วมมือเกษตรกร งดทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง หากไม่มีแหล่งน้ำของตนเองที่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร

โดยมอบหมายให้นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ตลอดถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหากรณีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนเป็นอันดับแรก

รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเฝ้าระวังดูแลให้ประชาชนในพื้นที่/ท้องที่ ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัดด้วย

งดสูบน้ำเพื่อเกษตรกร

ภาพ @Krit_ThaiPBS

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE