รองผวจ.เมืองคอน ออกรณรงค์แนวปฏิบัติจัดงานในสถานการณ์ COVID-19

3580
views
แนวปฏิบัติจัดงานในสถานการณ์ COVID-19

รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ออกรณรงค์แนวทางปฏิบัติงานบุญ-งานแต่ง-งานศพในช่วงวิกฤติโควิด-19 แก่ประชาชน

วันนี้(๑๖ เม.ย. ๖๓) นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ลงพื้นที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อแนวทางปฏิบัติในการประกอบพิธีทางศาสนา งานบุญ-งานแต่ง-งานศพ

ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ที่เน้นย้ำการงด/เลื่อนการจัดงาน ,การรักษาระยะห่างทางสังคม และเน้นทำกิจกรรมออนไลน์

แนวปฏิบัติจัดงานในสถานการณ์ COVID-19

เพื่อให้การประกอบพิธีสอดคล้องกับสถานการณ์ ป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้ง ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศให้มีการจัดงานพิธีงานบุญ-งานแต่ง-งานศพ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง ที่ไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ได้แก่ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด รวมทั้งประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด

แนวปฏิบัติจัดงานในสถานการณ์ COVID-19

อีกทั้งประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ ,ผู้จัดงานต้องแจ้งเจ้าพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ,ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดยเด็ดขาด ,จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที

ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้เข้าร่วมงาน ,ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน และจุดต่างๆ , ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน ,ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

แนวปฏิบัติจัดงานในสถานการณ์ COVID-19

นอกจากนี้เจ้าภาพจะต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที หากทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมงาน และงดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดการจัดแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE