ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน ‘พืชพันธุ์ดี’ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน

3081
views
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน พืชพันธุ์ดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(22 เม.ย.63) นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเพาะเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์พืช เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหิน มะละกอเร้ดเลดี้ เป็นต้น

รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาต้นทุนที่กองขยายพันธุ์พืชกำหนด รวมทั้งแจกจ่ายเกษตรกรตามโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีแปลงพันธุ์พืชพันธุ์ดี อาทิ แปลงอ้อยคั้นน้ำ แปลงไผ่ตง แปลงส้มโอทับทิมสยาม แปลงกล้วย แปลงทุเรียนหมอนทอง และแปลงพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน พืชพันธุ์ดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน พืชพันธุ์ดี

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและผลกระทบจากโควิด-19 โครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ นครศณีธรรมราช และพัทลุง เป้าหมายนำร่องหมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน เป็นอาสาสมัครเกษตรกร โดยมีการแจกจ่ายพันธุ์พืชสุมนไพรและผักสวนครัวหลัก 4 ชนิด ประกอบด้วย ให้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะรุม พริกไทย มะเขือ และพืชเสริม 3 ชนิด ประกอบด้วย แค มะละกอ และผักหวานบ้าน นำไปเพาะปลูกที่บ้าน พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้อำเภอละ 1 จุด

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ส่วนในระยะยาว ได้มีการส่งเสริมการปลูกส้มโอทับทิมสยาม การปลูกกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากพนัง (ไม่มีเมล็ด เนื้อเหลืองนวล) และการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย เป็นต้น

สำหรับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน มีหน้าที่ศึกษาพัฒนาวิจัยทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีและการจัดการพันธุ์พืช วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และพืชพันธุ์ดีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายกระจายพันธุ์พืชที่เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ฝึกอบรมอาชีพด้านการผลิตและการขยายพันธุ์พืชแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นรวมทั้งบริการทางการเกษตรอื่น ๆ ตามศักยภาพของศูนย์.

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้ง เลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.08-1077-0282, 06-2243-9983 มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน พืชพันธุ์ดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 เมืองคอน พืชพันธุ์ดี

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE