พิจารณาคัดเลือก ‘เยาวชนดีเด่น’ ตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

1676
views
เยาวชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช – วันที่ (24 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการคัดเลือกดังกล่าวเพื่อเป็นการยกย่องเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นและทำคุณประโยชน์แก่สังคมให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น

นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คัดเลือกเยาวชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จำนวน 2 คนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในปี 2563 มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในระดับจังหวัด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย

คัดเลือกเยาวชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

โดยผลการพิจารณาปรากฏว่า เยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดดเด่น และผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวธันยพร กมลเจริญ จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง และนายภูริเดช คงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

คัดเลือกเยาวชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE