เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

3536
views
เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

เทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ออกประกาศเรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ประกอบกับ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ. 0023.5 /ว.2210 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือที่ นศ. 0023.5/ ว.2093 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เทศบาลเมืองปากพนัง จึงได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน

1.) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ณ วันที่ประกาศ คือ 24 เมษายน 2563

2.) ผู้ที่มายื่นแบบคำขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นและกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัว

3.)เป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

4.)เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
4.1)เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
4.2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
4.3) เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ

5.) ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร หรือเอกชน หรือผู้ซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ นักพรต นักบวช

เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองปากพนังจะดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนและสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 แบ่งพื้นที่ตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนรัตนาราม ต้นหาด สนามกีฬา ประชาพัฒนา บากฉนาก ชายน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยชุมชนตลาด เสาธงทอง พรหมมานนท์ เขมวงศาราม ไผหั่ว รามประดิษฐ์ แพรกจูด สะพานใหม่ และเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยชุมชนบ้านล่าง สระแก้ว สินสืบสุข คงคาสวัสดิ์ นาควารี วารีสวัสดิ์ หูล่อง ศรีสมบูรณ์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด และหลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นว่าใช้ยืนยันรับรองการประกอบอาชีพนั้น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองปากพนัง โทร. 0 7551 7266 ต่อ 110 หรือกองสวัสดิการสังคม โทร. 0 7551 7266 ต่อ 302

เทศบาลเมืองปากพนัง เปิดลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาทต่อครัวเรือน

ที่มา – ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE