เมืองคอน ตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19

1249
views
เมืองคอน ตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์การว่างงาน

วันนี้(27 เม.ย. 63)ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ นางสาวเสาวทิพย์ บุญศิริ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีสถานประกอบการ ที่ภาครัฐได้สั่งปิด จำนวน 233 แห่ง มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ จำนวน 2,498 ราย โดยถึงขณะนี้มีผู้ว่างงานมายื่นขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว จำนวน 1,633 ราย คิดเป็นร้อยละ 65 นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มายื่นขอรับสิทธิ์จากการว่างงาน(ปกติ) จำนวน 3,403 ราย และผ่านการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 2,348 ราย คิดเป็นร้อยละ 68

เมืองคอน ตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์การว่างงาน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรค และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้กับสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างทั้งในระบบและนอกระบบ(แรงงานอิสระ) สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

ประกอบด้วย การบริการจัดหางาน Part-time การจ้างงานเร่งด่วนในกลุ่มแรงงานนอกระบบ(แรงงานอิสระ) การพัฒนาทักษะฝีมือ(Up skill/Re-skill) แก่กลุ่มแรงงานในระบบ และการให้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค.

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองคอน ตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์การว่างงาน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE