เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร เมืองคอน จ่ายครัวเรือนละ 1,000 บาท

1939
views
เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ที่ 68/3หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท เริ่ม 30 เม.ย.-5 พ.ค.63

นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลเกาะเพชรยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย อาชีพอิสระและอาชีพอื่น ๆ ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทำให้ประสบต่อความยากลำบาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โดยเทศบาลตำบลเกาะเพชรจะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ที่ดูแลครอบครัวของผู้ยื่น หรือเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรที่ดูแลครอบครัวของผู้ยื่น หรือยื่นต่อสำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 พร้อมหลักฐานอย่างละ 1 ฉบับ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าครอบครัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นว่าใช้ยืนยันรับรองว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ(ถ้ามี) และกรณีสมาชิกในครอบครัวยื่นแทนหัวหน้าครอบครัว ให้แนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นแทนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นายเดชา แก้วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร กล่าวว่า คาดว่ามีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะเพชรที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ประมาณ 1,600-1,700 ครัวเรือน ใช้เงินประมาณ 1.6-1.7 ล้านบาท เป็นเงินที่ตัดมาจากโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่วนที่เลือกการช่วยเหลือเป็นเงินแทนการซื้อถุงยังชีพแจกนั้น ตนมองว่าผู้ได้รับเงินสามารถนำไปซื้อสิ่งของได้ตรงกับความต้องการมากกว่าแจกถุงยังชีพ อีกทั้งไม่เป็นประเด็นคำถามในเรื่องของราคาและคุณภาพของที่แจกด้วย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

ทั้งนี้ หลังจากที่เทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศได้ออกประกาศเรื่องการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อครอบครัวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)แรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ทำให้มี อปท.หลายแห่งในจังหวัด ได้ดำเนินการด้วยตามศักยภาพของ อปท.นั้น ๆ ขณะเดียวกันก็มีอีกหลาย อปท.ถูกประชาชนในพื้นที่กดดันให้ดำเนินการช่วยเหลือด้วย แต่ก็ยังมี อปท.บางส่วนไม่กล้าตัดสินใจว่าสามารถดำเนินได้หรือไม่ เพราะกลัวจะถูกเรียกเงินคืนภายหลัง นอกจากนี้บาง อปท.ก็ไม่มีเงินงบประมาณมากพอที่จะไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ และเกรงว่าไปซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลด้วย

ที่มา – ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลเกาะเพชร

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE