ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครฯ จากภูเก็ต ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

2057
views
ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมรับชาวนครที่จะเดินทางมาจาก จังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่จากกรณีของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงทะเบียนขอเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 25563 มีจำนวน 5,246 ราย และมีกำหนดจะเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เช้าวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครฯ

โดยมีการประสานขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่แจ้งความประสงค์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่นายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคระบาด ซึ่งประชาชนและทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มแข็งมาตลอด มาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัย ปลอดโรคแก่พี่น้องที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วย

ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครฯ

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม

ยินดีต้อนรับลูกหลานชาวนครฯ

ส่วนการแก้ไขและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่นั้นได้ประสานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันค้นหา คัดกรอง โดยขอให้บุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่และพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือน เพื่อฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ผู้นั้นเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ พร้อมทั้งให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่ไว้ทั้งหมด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูเก็ตห้ามเข้าออกด่านท่าฉัตรไชย

ล่าสุด ภูเก็ตห้ามเข้าออกด่านท่าฉัตรไชย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE