เมืองคอน สั่งปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง แต่วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้น

10761
views
เมืองคอน สั่งปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง แต่ยกเว้นในบางแผนกสามารถเปิดได้ ส่วนกิจการ/กิจรรมที่ได้รับการผ่อนปรนเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการที่กำหนด

วันนี้(2 พ.ค.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะข้อ 2 (6) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค

เมืองคอน สั่งปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นสถาบันการเงิน ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่อการดำรงชีพ เป็นต้นเช่นเดียวกับกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เช่น ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม เปิดได้เฉพาะสระ ตัด ซอยแต่งผมเท่านั้น และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน เป็นต้น

เมืองคอน สั่งปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ที่ 2/2563 และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

เมืองคอน สั่งปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE