ประกันสังคมเมืองคอน จับมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2711
views
ประกันสังคมเมืองคอน จับมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชจับมือโรงพยาบาลนครพัฒน์ เป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วันนี้(7 พ.ค.63) ที่โรงพยาบาลนครพัฒน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ ได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการลงนาม ร่วมกับ นายแพทย์นายพรชัย ลีลานิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ มีนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์นายอิสระ หัสดินทร์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพัฒน์ นางจุฑาพร ภักดีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยาน

ประกันสังคมเมืองคอน จับมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์

ทั้งนี้หลังลงนามแล้วโรงพยาบาลนครพัฒน์ต้องจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป อาทิ จัดให้มีบริการเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนเพื่อเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อ ที่เหมาะสมสำหรับการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งการให้บริการในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล ให้บริการตามรายการ

ประกันสังคมเมืองคอน จับมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์

และเรียกเก็บค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากสำนักงานประกันสังคมตามอัตราที่กำหนดในตารางการตรวจร่างกายและทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ หรือนักรังสีเทคนิค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เครื่องเอกซเรย์ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติเฉพาะสอดคล้องเพียงพอกับการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น

ประกันสังคมเมืองคอน จับมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์

สำหรับโรงพยาบาลนครพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน เปิดให้บริการเมื่อปี 2551 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 59 เตียง ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมการรักษาและการผ่าตัด การตรวจคัดกรอง และประเมินการรักษา ได้แก่ ศูนย์สวนหัวใจ Smart Heart ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์ไตเทียม ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE