ชุดเฉพาะกิจฯ เมืองคอน ตรวจเข้มร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

2043
views
ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ชุดเฉพาะกิจฯ เมืองคอน ตรวจเข้มเข้มร้านอาหาร ร้านน้ำชา หลังจังหวัดผ่อนปรนเปิดให้บริการช่วงโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมาย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และป้องกันจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ป้องปราม สถานประกอบการต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ร้าน แยกเป็นร้านน้ำชาป้าหนอม ๕ สาขา ร้านบังบ่าว ๓ สาขา ร้านโกโด่ง และร้านนำ้ชาโกบัง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจการได้ตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ ๒ เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.๒๕๔๘ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ผลการปฏิบัติแนะนำเจ้าของกิจการกำชับการจัดที่นั่งของลูกค้า สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้าใช้บริการ จัดให้มีเจลล้างมือ ตั้งในที่เด่นชัด และการทำความสะอาดโต๊ะทุกครั้งหลังจากลูกค้าใช้บริการเสร็จ

ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ร้านอาหาร ร้านน้ำชา พบการ์ดเริ่มตก

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE